ایمن سازی ۱۰ گلوگاه سیلابی بحرانی در تهران

مدیرعامل شرکت خاکریز آب شهرداری تهران از شناسایی ۱۰ نقطه بحرانی سیلاب در تهران خبر داد.