تأکید عمار حکیم بر مخالفت با حضور نیروها و پایگاه‌های خارجی در عراق