منصوریان هجده ماه از آخرین باخت الکویت می‌گذشت/ اصفهان با تهران یک فرق دارد