پورمحمدی مبارزه سیاسی در کشور باید شرافتمندانه و غیرتمندانه باشد