پرواز جایگزین در اصفهان، مسافران کیش- تهران را به مقصد رساند