تقدیم استوار نامه سفیر جدید کشورمان در هلند به پادشاه این کشور