ضعف‌های طرح تشکیل سازمان نمافا بیش از مزایای آن است