امنیت شبکه‌محور از مهم‌ترین وظایف مرکز مدیریت راهبردی افتاست