تلاش همه در کیش باید ارتقای کیفیت زندگی باشدخبرگزاری