شیخ رباط نتیجه می‌گیریم و با اقتدار در لیگ می‌مانیم