ورود بازیکنان ماشین سازی به ورزشگاه بنیان دیزل (فیلم)خبرگزاری