با گفتن «اراده هست ولی برنامه نیست» مخالفمخبرگزاری