حضور ۷ وزیر دولت در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس/ نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با رئیسیخبرگزاری