۷۰ درصد تولید مواد غذایی در کشور، صادر می شود/۹۰ درصد محصولات تولیدی کارخانجات مازندران نشانگر دارند