دبیر و اعضا کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شدند