تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد با موضوع شفافیت و مقابله با فساد