نامداری در کمتر از 30 ثانیه با سایپا توافق کردیمخبرگزاری