حق نداریم دیوار آموزش و پرورش را به دلیل وجود ذی‌نفعان من‌غیرحق کوتاه کنیمخبرگزاری