معرفی ۶۰۰ رزمنده فاقد مدارک بالینی به کمیسیون پزشکی بنیاد شهیدخبرگزاری