تعطیلی ۲ واحد صنفی به‌دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتیخبرگزاری