«نخست وزیر ژاپن» مورد استقبال رسمی روحانی قرار گرفتخبرگزاری