یک کشته در برخورد خودرو با عابر پیاده / برق، جان کشاورز مراغه ای را گرفت