۲ فرنگی‌کار و یک مربی با نماینده سیرجان ثبت کردندخبرگزاری