آمریکا اسکورت کشتی‌های تجاری در خلیج‌فارس را بررسی می‌کندخبرگزاری