۶ مصدوم با سلاح گرم در پی درگیری در ایرانشهرخبرگزاری