فردا ۵۰۰۰ تن نفت سفید در بورس انرژی عرضه می شودخبرگزاری