تکاپوی بارسلونا برای جلب رضایت پاری سن ژرمنخبرگزاری