اسدی با وجود بازی خوب شکست خوردیم‌/ صحبت در مورد داوری‌ها تکراری است