دیدار شهردار تهران با نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در ایران