تساوی بدون گل نفت مسجد سلیمان مقابل نساجی؛ ادامه شکست ناپذیری شاگردان تارتار