نجات خانواده یزدی از چنگال قاتل خاموش

نشت گاز مونوکسید کربن اعضای خانواده ۵نفره را در یزد راهی بیمارستان کرد.