حضور بریتانیا در مسائل امنیتی اروپا بسیار مهم است

وزیر دفاع آلمان گفت که اتحادیه اروپا و بریتانیا منافعی مشترک در حفظ همکاری‌های امنیتی پس از برگزیت دارند.