سریال اعتراض؛ تصویری از اسکوچیچ که باید به آن عادت کرد (گزارش)