پیگیری مراحل ساخت واکسن کرونا توسط چندین گروه در کشور طبق استانداردهای جهانی

وزیر بهداشت گفت: ساخت واکسن توسط چندین گروه و مجموعه در کشور در حال پیگیری است.