کیانوش راد با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد

داماد کیانوش‌راد از آزادی او با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.