صحبت های علی سامره در مورد حذف شهر خودرو

مربی شهر خودرو در مورد نتایج اخیر این تیم صحبت کرد.