ابتکار صلح هرمز بر اساس تأمین امنیت و گفت‌وگوی سازنده طراحی شده است