می‌خواهیم بر اساس دوستی با اروپا ارتباط داشته باشیم