انصراف شرکت نفت بی‌پی از فعالیت در میدان نفتی کرکوک