دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اسکاپ با نوبخت