آیا زندگی در سیارات مملو از هیدروژن امکان‌پذیر است؟