بریتیش پترولیوم انگلیس از میدان نفتی کرکوک عراق خارج شد