نصب تجهیزات بر روی دکل های مخابراتی شرکت برق منطقه ای سمنان

برای ارتقای سیستم های مخابراتی ، تجهیزات بر روی دکل های مخابراتی شرکت برق منطقه ای سمنان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.