قشم در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید کالاهای صادرات محور

بازدید حمیدرضا مومنی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم .