هوشنگ مرادی‌کرمانی به حقوق بازنشستگی و حق التالیف کتاب‌هایم راضی‌ام

فارس نوشت: هوشنگ مرادی‌کرمانی گفت: فرهیختگان و نویسندگان بزرگی در ایران زندگی می کردند که مجبور بودند تا آخرین روز عمر بنویسند تا بتوانند معیشت خود را تامین کنند، ولی بنده به همان حقوق بازنشستگی و حق‌التالیف راضی ‌هستم.