آیا سوریه به اتحادیه عرب بر می گردد؟

ایسنا نوشت: وزیر خارجه الجزایر خواهان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب شد.