قیمت ملک در اندرزگو / فروش نوسازهای 140میلیونی در اندرزگو

برای خرید ملک در محدوده بلوار اندرزگو باید حداقل 51میلیون تومان و تا حدود 140 میلیون تومان بابت هر متر مربع هزینه کرد.