وزیر فرانسوی در آستانه استعفا به خاطر خوردن یک شام/ عکس