ظریف مسلمانان و اروپاییان نباید این قساوت را فراموش کنند