ببینیدتوضیحات حیاتی درباره حاشیه های تعریفش از صدای خواننده لس آنجلسی